Kancelarie BLDS

Doświadczony zespół

Kancelarie BLDS to zespół czterech radców prawnych – specjalistów z różnych dziedzin prawa, w tym dwóch doradców restrukturyzacyjnych. Działamy od 2006 roku.

Kompleksowa obsługa

Zapewniamy obsługę prawną dla biznesu i klientów indywidualnych. Koncentrujemy się na obsłudze przedsiębiorstw, w tym grup kapitałowych.

Profesjonalizm i rzetelność

Obsługę prawną i reprezentację przed sądem prowadzimy z najwyższą starannością i z pełnym dochowaniem tajemnicy zawodowej radców prawnych.

Dowiedz się więcej

Zobacz zespół kancelarii

Skontaktuj się z kancelarią

Zespół

Zobacz więcej

O Kancelarii

Kan­ce­la­rie Rad­ców Praw­nych Bob­kow­ski – Lipian – Dyr­kacz – Stęp­niew­ski (BLDS) powstały jako efekt wie­lo­let­niej, opar­tej na zaufa­niu współ­pracy rad­ców praw­nych two­rzą­cych nasz zespół. Już w 2004 r. radca prawny Maciej Bob­kow­ski roz­po­czął dzia­łal­ność w ramach Kan­ce­la­rii indy­wi­du­al­nej, w kolej­nych latach zatrud­nia­jąc i kształ­cąc obec­nych Part­ne­rów.

W ten spo­sób powstał zespół praw­ni­ków spe­cja­li­zu­ją­cych się w roż­nych dzie­dzi­nach prawa mają­cych na celu przede wszyst­kim dąże­nie do ochrony inte­re­sów praw­nych naszych Klien­tów. Kan­ce­la­rie świad­czą usługi zarówno oso­bom fizycz­nym, jak i oso­bom praw­nym. Zapra­szamy do współ­pracy.

Zakres działalności

Kancelarie BLDS świadczą kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i przedsiębiorstw. Dziedziny prawa, którymi się zajmujemy to m.in.:

  • prawo gospodarcze
  • prawo handlowe
  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • prawo upadłościowe
  • prawo energetyczne